Striking Minnesota Nurses Head Back To Work

MINNEAPOLIS, MN (trfnews.i234.me) Some 15,000 nurses who were on strike in Minnesota have headed back to work.