MINNEAPOLIS, MN (trfnews.i234.me) The Minnesota Nurses Association has voted to strike.